Høringsuttalelse om E16

Pressemelding om E16-høring fra Nes SV, Rødt i Nes og MDG Nes

Nes SV, Rødt i Nes og MDG Nes har i disse dager levert høringsbrev til melding fra Nye Veier om start av planarbeid for E16.

Først tar de tre partia opp rammene for planprosessen. Her sier de at den lokale og regionale medbestemmelsesprosessen er undergravd av sentrale avgjørelser som setter Nye Veier i en dominerende maktposisjon. Samtidig settes lokalbefolkninga og de fire kommunene i en tvangssituasjon i vurderinga av det Nye Veier tilbyr av medbestemmelse.

«Vi aksepterer at prosessen ikke er ulovlig, men Regjeringa har gitt Nye Veier så store fullmakter at lokal medvirkning både for politiske organer, organisasjoner og enkeltpersoner blir svært liten, særlig for organisasjoner som tar vare på ikke-prissatte verdier. Vi oppfatter prosessen som udemokratisk,» sier de tre partia.

De sier også at dette innebærer at lokale politiske representanter og ledere blir vant til å godta og støtte at hevdvunne prinsipper om medbestemmelse blir satt til side for å få hjelp fra sentrale myndigheter for å løse viktige oppgaver. Og at de godtar å være med på skinnprosesser i regi av aktører med reell makt.

Deretter peker de tre partia på at konseptvalgutredning, KVU, med tilhørende ekstern kvalitetssikring, KS1, mangler i prosessen. De krever at en slik utredning må tas inn i arbeidet med vegen.

De tre partia viser også til trafikktellingstall for dagens veg og mener, med støtte i Statens Vegvesen, at det først er grunnlag for en smal 4 felts veg ved 15000 ÅDT. De krever derfor at det utarbeides nye alternative trafikkprognoser som baserer seg på framtidas scenarier med mindre biltrafikk, redusert pendling, redusert trafikk til og fra Gardermoen pga redusert fly-trafikk og mer gods over på bane.

SV, Rødt og MDG er også svært opptatt av at ulike vegstandarder enn 4 felts brei motorveg med 110 km/t inngår i utredningene. Statens Vegvesen har bl.a. nylig påvist at to-/tre-feltsveger med 90 km/t med midtdeler gir om lag 10 % lavere ulykkesrisiko enn smal firefelt motorveg.

Slike løsninger vil også gi langt mindre klimaskade, mindre naturødeleggelse og mindre støy.

De tre partia skriver også i høringsbrevet at miljø- og klimakonsekvensene må utredes grundig. De viser til Klimakur 2030 og til dagens fylkesrådsplassform for Viken der det heter: «Transportsektoren står for brorparten av utslippene her til lands.(…) Det betyr at vi må prioritere kollektivtransport og vedlikehold av de veiene som allerede finnes, fremfor å bygge nye veier.» Brevskriverne hevder det både er useriøst og forhasta å sette i gang vegprosjektet i sin nåværende form – uten en gang å berøre klimakonsekvensene eller følgene for Oslo-regionen av en 4 felts E16. De tre partia peker på høyere drivstofforbruk, økt CO2-utslipp, høyere strømforbruk for elbiler, mer støy, mer svevestøv, mer utslipp av mikroplast, økte arealkonflikter, økt utslipp fra vegbygging og avskoging og myrødelegging.

De avslutter med å peke på at konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen er under utarbeiding, og at det er viktig å se veg og bane i sammenheng. Derfor krever de at konsekvensene for Kongsvingerbanen av ny breiere E16 må utredes og samkjøres med den pågående konseptvalgutredningen for banen.