Program – Kommunevalget 2015

2. juni, 2015

Hovedtrekket i politikken vår er å jobbe for et medmennekelig samfunn i økologisk balanse. I punktene under har vi forsøkt å omskrive dette til kommunepolitikk.

Samferdsel

 • Utvikle sykkel- og gangstier som dekker hele kommunen.
 • Kollektivtilbudet tog og buss må forbedres. Vi ønsker dobbeltspor på Kongsvingerbanen.
 • Tilrettelegge for elbiler med flere ladepunkter ved alle parkeringsplasser.
 • Fortetting og utbygging bør kun tillates ved kollektivknutepunkter.
 • Bevare stasjonen på Haga og bygge ny stasjon felles for Auli og Rånåsfoss

Helse

 • Fokusere på forebyggende helse, styrke tilhørighet med naturen og å legge til rette for gode sosiale miljøer.
 • Pleietrengende og andre svake grupper skal skjermes for budsjettnedskjæringer.
 • At barna skal kunne gå eller sykle til skolen.
 • At Nes kommune intensiverer arbeidet med å skaffe stabile boliger for mennesker som har vanskeligheter med å klare dette.

Landbruk og jordvern

 • Innføre nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Styrke vernet av skog, våtmark, og andre artsrike biotoper
 • Reversere konsesjonen for industrielt uttak av torv fra Jødahlsmåsan.
 • Gi støtte til Bondens Marked som alternativ til dagligvarekjedene.
 • Stimulere jordbruket til større andel økologisk drift og satsning på dyrevelferd.

Skole

 • Opprettholde skoler i alle deler av kommunen
 • Lærerne skal få frihet til å utøve yrket sitt uten kommunale pålegg og tidstyver
 • Kartlegging skal være et verktøy for læreren, ikke et mål for kommunen
 • Elevene skal kunne utfolde seg på flere områder i tillegg til god opplæring i grunnferdighetene

Dyrevern

 • Arbeide for å sikre leveområdene til ville dyr og truede arter.
 • Bevare ravinelandskapet, med både planter og dyreliv.
 • Innføre forbud mot å leie ut kommunal grunn til sirkus som bruker elefanter.

Økonomi og næringsliv

 • Sette langsiktig bærekraftighet og et balansert karbonbudsjett foran alle økonomiske beslutninger i Nes.
 • Samarbeide med næringslivet om redusert energibruk til bygninger og transport.
 • Tilrettelegge for de svakeste i samfunnet som kommer til å bli mest utsatt av global oppvarming.

Klima- og energiplan

 • Delta aktivt i utformingen av dokumentet og sikre at tiltakene blir gjennomført på en mest mulig miljøvennlig måte.
 • Følge opp alle saker som kommer i Nes med klima- og energiplanen som fundament.
 • Innføre klimaregnskap for kommunen

Kommuneorganisasjon

 • Oppdatere www.nes-ak.kommune.no  med en egen miljø- og energi del. Her skal det informeres om Enova Enøk-støtte, karbonkalkulatorer og råd til hva nesbuene kan gjøre for å redusere sine utslipp.
 • Opprette et eget miljøutvalg (som blant annet Nesodden og Ås kommuner har)
 • Opprette stilling som klima- og miljøvernrådgiver i organisasjonen

Vi viser også til fylkestingsprogrammet for MDG, som inneholder mer utfyllende beskrivelse av hva grønn politikk vil bety for kommunene og regionen.